Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatvédelmi tájékoztatóban a dr. Szőke Ágnes Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: Adatkezelő/Társaság) honlapjának a https://www.adojogasz-ugyved.hu és a https://www.gazdasagi-mediator.hu (a továbbiakban: Weboldal) látogatói és ügyfelei (a továbbiakban: Érintettek/Felhasználók) számára ismerteti a személyes adataik kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseket, valamint részletezi az ügyfelei ezzel kapcsolatos jogait, és azok érvényesítésének lehetőségeit.

Nem vállalunk felelősséget olyan weboldalak tartalmáért, mely weboldalakat nem mi üzemeltetünk, de a Weboldalról link mutat oda, vagy azokról mutat link a mi Weboldalunkra.

Amennyiben az Adatvédelmi Tájékoztatóban szabályzatban változtatás történik vagy frissítésre kerül, oldalunkon kommunikáljuk azt, hogy az Érintettek naprakészek legyenek a személyes információk gyűjtésével, használatával és közzétételével kapcsolatos módosításokkal.

Amennyiben bármilyen kérdése merül fel az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatosan, kérjük, keressen bennünket iroda@adojasz-ugyved.hu e-mail címen.

 

1. Az adatkezelő adatai

Elnevezés: dr. Szőke Ágnes Ügyvédi Iroda

Székhely: 1053 Budapest, Ferenczy István u. 16. fsz. 1.

Bejegyző szervezet: Budapesti Ügyvédi Kamara

Adószám: 18128905-2-41

Képviseli: dr. Szőke Ágnes Éva ügyvéd

E-mail: iroda@adojogasz-ugyved.hu

Honlap: https://www.adojogasz-ugyved.hu,https:\\gazdasagi-mediator.hu

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 – az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

3. Fogalmak

 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„potenciális munkavállaló”: az a természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett pozícióra jelentkezik.

4. A Honlapunk működésével kapcsolatos adatkezelés

A dr. Szőke Ágnes Ügyvédi Iroda honlapja személyes adat megadása nélkül látogatható, azonban azon keresztül kínálunk olyan szolgáltatásokat is, amelyekhez szükséges, hogy az Érintettek bizonyos általunk kért adatokat megadjanak a részünkre.

4.1. A Honlapunk látogatásával kapcsolatos adatkezelés

Az https://www.adojogasz-ugyved.hu és a https:\\gazdasagi-mediator.hu honlapon történő látogatás során úgynevezett cookie-kat, azaz sütiket helyezünk el az Ön számítógépén (eszközén). A cookie-k információt tárolhatnak az Ön böngészésre használt eszközének paramétereiről, az esetleges egyéni beállításokról, a honlapon tett korábbi látogatásairól. A cookie-k használatára első sorban azért kerül sor, hogy a honlapunk minél hatékonyabban szolgálja ki ügyfeleink igényeit. A honlapunk látogatása során megvalósuló adatkezelési műveleteket is a cookie-k végzik. A cookie-k által megvalósított adatkezelési műveletek az Ön önkéntes hozzájárulásával valósulnak meg, amelyet Ön a honlapunk látogatása során megjelenő „cookie tájékoztató” elfogadásával ad meg a számunkra.

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

4.2. Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja: válaszadás az Érintett által küldött üzenetekre

A kezelt adatok: név, e-mail cím, az üzenetben esetlegesen közölt személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés módja, tárolása: Az adatkezelés a kapcsolatfelvétel lezárultáig, de legkésőbb a feltett kérdés megválaszolásáig tart. Ezt követően adatkezelési műveletet nem hajtunk végre, azonban az e-mail üzenetet archiváljuk A személyes adatokat szervereinken az email postafiókunkban tároljuk.

4.3. Hírlevélre történő feliratkozás

Az adatkezelés célja: a hírlevél szolgáltatásra feliratkozók számára tájékoztatás nyújtása programokról, aktuális eseményekről stb.

A kezelt adatok: név, e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés módja, tárolása: A hírlevél-küldéssel összefüggő személyes vagy Önnel kapcsolatba hozható adatokat a hozzájárulása visszavonásáig, de legkésőbb a közöttünk fennálló szerződéses jogviszony megszűnéséig kezeljük. A hírlevél küldéséhez kapcsolódó személyes adatokat saját szerverünkön erre a célra létrehozott almappában tároljuk.

4.4. Online webshop szolgáltatás (szerződések letöltése, illetve eseményekre jelentkezés)

Az adatkezelés célja: a honlapon található webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. A vásárló azonosítása, a fizetés lebonyolításának lehetősége a fizetési szolgáltató segítségével, a felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a szerződés teljesítése. Vásárlóinktól adatokat gyűjtünk a shopban történő vásárlási folyamat során.

Sütiket használunk, hogy megőrizzük a kosár tartalmát, amíg az oldalunkon böngészel.

A kezelt adatok: vezeték és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, az előzetes regisztráció során megadott jelszó, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, valamint a számlázáshoz szükséges – jogszabály által előírt – adatok.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, adó- és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés módja, tárolása: az adatokat szervereinken a rendelések között tároljuk és azokat a rendeléssel összefüggő követelések érvényesítésének elévülési idejéig őrizzük meg. Az adatokat a könyvelési feladatokat ellátó vállalkozóhoz továbbítjuk, aki a vásárlók adataival történőt adatfeldolgozást kizárólag az adatkezelő adókötelezettségeinek teljesítéséhez jogszabályokban előírt kötelezettségek céljából és a jogszabályokban előírt módon végez. Az adatok a számviteli és adójogszabályokban adatmegőrzési határidőn túl törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlási tranzakció meghiúsulása vagy visszavonása.

4.5. Regisztráció

Az adatkezelés célja: Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás/letöltés során.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, jelszó és mindazon személyes adatok, melyet a Felhasználó a vásárlás során vagy a fiókban megadott címe, számlázási címe, telefon elérhetősége.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés módja, tárolása: Az adatok kezelése addig az időpontig történik, amíg azt a Felhasználó meg nem tiltja, illetve fiókját nem törli. Az inaktív fiókokat – amelyekbe legfeljebb két naptári éven belül nem történt bejelentkezés – az adatkezelő törölheti.

4.6.Számlázás

Az adatkezelés célja: a vásárlási tranzakciókhoz tartozó számviteli bizonylat kiállítása és a jogszabályokban foglalt határidőben történő megőrzése.

A kezelt adatok: vezeték és keresztnév, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, áfás számla esetén adószám (amennyiben a vásárló megadta).

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés időtartama: 8 év, illetve a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban meghatározott időtartam.

4.6. Közösségi média (Facebook, Instagram, Tik-Tok) oldal

Az Adatkezelő elérhető a Facebook és Instagram, valamint Tik-Tok közösségi portálon, a dr. Szőke Ágnes Ügyvédi Iroda (@drszoke.office) oldalon.

Az adatkezelés célja: az Irodánkkal való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, továbbá a weboldalon található tartalmak Facebook, valamint Instagram, valamint Tik-Tok oldalon történő megosztása, publikálása, tájékozódás a tevékenységünkkel összefüggő információkról.

 A kezelt adatok: Érintett neve, fotója, e-mail címe, egyéb adata, az Érintett Facebook, Instagram és/vagy Tik-Tok oldalon keresztül küldött üzenete, Érintett általi értékelés.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés módja, tárolása: a hozzájárulás visszavonásáig.

Az Adatkezelő Facebook, Instagram és Tik-Tok oldalán a „tetszik”/”like”- linkre  kattintással az Érintett hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

Az Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti a facebook.com, illetve az Instagram, valamint Tik-Tok közösségi portál szabályai szerint.

Adatkezelő Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi portálokkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen közösségi portálokon (pl. Instagram, Tik-Tok) történő közzétételt is.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com  címen kaphat.

4.8. Rendezvényekkel/eseményekkel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: a dr. Szőke Ágnes Ügyvédi Iroda által honlapon közzétett események megrendezésével összefüggő részvételi jelentkezés, a résztvevőkkel történő kapcsolattartás, részükre információk küldése, illetve tőlük információ kérések fogadása, illetve további rendezvények témaköreinek összeállításához szükséges információk, érdeklődési körök gyűjtése, melyek csak az érintett hozzájárulása esetén kapcsolhatók össze a személyével

Az egyes események vonatkozó adatkezelési gyakorlata eltérő lehet, ezeket az egyes eseményekkel kapcsolatban külön kommunikáljuk (pl. képzés esetén képzési szerződés, jelentéi ív, engedély fotó készítéséhez).

Kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, munkahely, beosztás, iskolai végzettség, adószám.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés módja, tárolása: a szerződés teljesítése, adó- és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

4.9.Karrier

Az adatkezelés célja: a dr. Szőke Ágnes Ügyvédi Iroda által honlapon közzétett oldalon publikált állásajánlatokra jelentkezés érdekében a potenciális munkavállaló alkalmasságának felmérése, a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a meghirdetett pozícióra történő jelentkezéssel összefüggésben.

Kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, jelenlegi korábbi munkahelyek, beosztások és a munkavégzés adatai (szakmai tapasztalat, betöltött pozíció, üzleti ágazat, foglalkozási terület, beosztás, foglalkoztatás ideje), iskolai végzettség, referencia (nyilatkozó neve, telefonszáma, a referencia szövege), végzettség, képzési adatok, nyelvismeret, számítástechnikai ismeretek, vezetői engedély típusa, álláskeresési és munkahelyi preferenciák (munkába állás lehetséges ideje, munkavégzés helye, keresett pozíció, foglalkozási terület, munkahelyi motiváló tényezők, bérigény, igényelt juttatások, készségeket leíró adatok, a potenciális munkavállaló által az önéletrajzában önkéntesen megadott személyes adatok (pl. fénykép, szakmai erősségek.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés módja, tárolása: az adatokat legfeljebb a nyitott pozícióra történő jelentkezés lezárásáig és a megfelelő munkavállaló kiválasztásáig tároljuk.

5. Az adatok továbbítása, adatfeldolgozók megnevezése

A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az adatokat továbbíthassa a szerződések teljesítésében közvetlenül részt vevő partnereknek a teljesítéshez szükséges mértékben adjuk át. Az adattovábbítás jogalapja: a szerződés teljesítése.

A számlázás technikai feltételeit biztosító szolgáltatónak, mint Adatfeldolgozónak.

A vásárlás folyamatában részt vevő, a fizetést bonyolító pénzintézetek számára az Adatkezelő átadja azokat az adatokat, amelyet az adott pénzintézet a fizetés lebonyolításához megkövetel. Az adatok köre pénzintézetenként eltérő. A pénzintézet saját adatbekérő oldalain megadott személyes adatokat az Adatkezelő nem ismeri meg.

5.1. Számlázással kapcsolatos adattovábbítás:

A KBOSS.hu Kft., mint Adatkezelő és Adatfeldolgozó adatai a következők:

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Képviselő neve: Stygár-Joó János ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 13421739-2-41
E-mail: info@szamlazz.hu

A Szolgáltató általi adatkezelésekre, mint Adatfeldolgozóra vonatkozik:

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) alapján a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet,
 • saját számla kibocsátás esetében: a Számvitelről szóló törvény (Szmtv.) és
 • a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM-rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet),
 • a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet digitális archiválásra vonatkozó kötelező rendelkezései szerint kerülhet sor.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pont biztosítja a jogi alapot a szerződés teljesítésén és jogos érdekén alapuló adatkezeléshez. A Szolgáltató jogos érdeke a felhasználóval szemben, hogy a szerződésből folyó esetleges igényét érvényesítse. Határideje a szerződés megszűnését követően a Ptk. általános elévüli ideje 5 év leteltéig tart. Az Adatkezelő a szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő végéig a szerződésből folyó igénye, mint jogos érdek érvényesítésének lehetséges idejéig megőrzi az érdekérvényesítéshez szükséges adatokat. (Ez alól a szabály alól van kivétel: kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek)

A Számlázz.hu számlázási szolgáltatás keretében, mint Adatfeldolgozó a Felhasználó által a szerződéses partnere részére kibocsátott számla adattartalma kötelező jogszabályokon alapul, és a következő adatokat használja fel:

 • Kapcsolattartó email címe
 • Számla adatok
 • Bankszámlaszám
 • Ellenoldali partner neve
 • Ellenoldali partner számlaszáma
 • Ügyfél neve, cégjegyzékszám, adószám, címe
 • Név
 • Email
 • Cím
 • Adószám
 • Postázási cím
 • EU adószám
 • Telefonszám
 • Kontakt neve
 • Ügyfél email
 • Meghívott neve
 • Meghívott email
 • Meghívó neve
 • Meghívó email
 • Bejelentkező felhasználó ID
 • Bejelentkezés dátuma
 • Bejelentkezés IP címe
 • Ügyfél neve
 • Ügyfél címe
 • Postázási név
 • Ország
 • Postázási ország
 • Faxszám
 • Bankszámlaszámok
 • Kontakt telefon
 • Kontakt email
 • Pénzügyi kapcsolattartó neve
 • Pénzügyi kapcsolattartó telefon
 • Pénzügyi kapcsolattartó email
 • Riport email
 • Aláíró neve
 • Aláíró szül. hely
 • Aláíró szül. dátum
 • Aláíró anyja neve
 • Aláíró szem. ig. száma
 • Aláíró telefon
 • Aláíró email
 • Email, akinek ajánlják a szlahut
 • Címzett neve
 • Címzett országa
 • Címzett címe
 • Kiállító neve
 • Kiállító címe
 • Kiállító adószáma
 • Kiállító bankszámlaszáma
 • Vevő neve
 • Vevő címe
 • Vevő adószáma
 • Vevő postázási címe
 • Kiállító postázási címe
 • Kiállító postázási neve
 • Kiállító EU-s adószáma
 • Kiállító aláíró neve
 • Vevő aláíró neve
 • Kiállító telefonszáma
 • Vevő telefonszáma
 • Email cím, ahova küldjük a számlát
 • Vevő EU-s adószáma
 • Vevő országa
 • Vevő postázási országa
 • Bejelentkezés eszköze
 • Küldő email
 • Fogadó email
 • Azonosító
 • Utolsó bejelentkezés dátum
 • Facebook azonosító
 • Google azonosító
 • Vezetéknév
 • Keresztnév

Az egyéb közlendőben közölt adatok az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

A Szolgáltató Számlázz.hu s és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a Felhasználó által igénybe vett honlap felületen történik, amelynek keretében az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok alkalmazásában a Szolgáltató a GDPR 28. cikk szerinti Adatfeldolgozónak minősül, hiszen az adatkezelést a Felhasználó nevében végzi el. Úgyszintén a banki adatkapcsolati (Autokassza) szolgáltatás esetében is ez a jogi helyzet áll fenn.

Ez esetben az adatfeldolgozó az adatkezelés keretét adja a jogszabályokban (Szmt, Art.) előírt mindenkor kötelező adattartalom és NAV elvárások szerint, mint elektronikus blanketta rendelkezésre bocsátásával, az adatgazda pedig a kitölti ezt a blanketta keretet a saját személyes adataival. Ezt követően az adatfeldolgozó közvetlenül az adatgazda megbízása alapján a papír alapú számlát postázza, e-számlát állít ki és azokkal egyéb műveleteket végez, azokat a jogszabályi előírások szerint továbbítja, őrzi. Közvetlenül az adatgazda megbízása alapján a könyvelőnek vagy más megbízottnak hozzáférést biztosít, vagy az adatgazda közvetlen megbízása alapján a bankszámlája adataival összeveti és erről elektronikus értesítést küld.

A szerződés teljesítése körében a Szolgáltató, mint Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelésnek a jogszabályok követelményeinek való megfelelésre és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, titoktartási kötelezettséget, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó szerződés szabályozza, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben.

A Felhasználó könyvelője a megbízását a Felhasználótól kapja, úgyszintén a Felhasználó bankja érintett a bankszámlaszolgáltatás kapcsán.

5.2. Banki fizetéssel összefüggő adattovábbítás:

5.2. Banki fizetéssel összefüggő adattovábbítás:

SimplePay rendszer üzemeltetője és a SimplePay szolgáltatás nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.).

Az OTP Mobil Kft. nyilvános cégadatai:
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.
Cg.: 01-09-174466
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24386106-2-42
Képviseli: Benyó Péter ügyvezető önállóan
Bankszlasz.: OTP Bank Nyrt. 11794008-20543226-00000000

Tudomásul veszem, hogy a Dr. Szőke Ágnes Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Ferenczy István u. 16. Fsz. 1.) adatkezelő által a https://adojogasz-ugyved.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

5.3. A számlázással és fizetéssel összefüggő adatok továbbítása:

A vásárlásokkal összefüggésben a számlákban feltüntetett adatokat a könyvelést végző András Emőke Petronella (6300 Kalocsa, Eszperantó u. 10.) adjuk át. Az adattovábbítás jogalapja: jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő a fentiekben nem jelzett adatátadást kizárólag a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén hajt végre.

6. Adatvédelem

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Érintettek személyes adataihoz történő hozzáférés korlátozott, így azokhoz csak azon munkatársaink, akiknek munkája megköveteli.

7. Adatvédelmi incidens kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásunkra jutástól bejelentjük az illetékes adatvédelmi hatóságnak.

Ha természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az adatvédelemmel kapcsolatosan felmerülő kérdésekkel az alábbi hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

 • Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
 • Telefon: +36-1/39-11-400
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Weboldal: www.naih.hu

8. Az Érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

Személyes adatai kezelésével kapcsolatosan az alábbi – GDPR által is nevesített – jogok illetik meg:

8.1. A hozzájárulás visszavonásához való jog

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármely időpontban visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

8.2. Tájékoztatáshoz való jog (hozzáférési jog)

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
 • ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt. legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az Érintettet a fentiekben felsorolt információkról.

8.3. Az adatok helyesbítéséhez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 15 napon belül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.4. Az adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor

A személyes adat nem törölhető, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében (így például a számlázási adatok megőrzése céljából), illetve közérdekből;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a fentiekben hivatkozott valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

8.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 • az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

8.7. A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen az alábbi esetekben:

 • Ha az adatkezelés jogalapja kizárólag az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, kivéve a kötelező adatkezelés esetét. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett hozzájárulása nélkül. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintettet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

dr. Szőke Ágnes Ügyvédi Iroda