Adójog

Adójogi képviselet az adóhatósági ellenőrzéstől az adóperben született jogerős bírósági döntésig

Az adójog területe rendkívül széleskörűen érinti a társaságok működését, kezdve az adóregisztrációs eljárástól, a nyugtaadási kötelezettségen túl, a foglalkoztatáson át, az ellenőrzésekig, avagy a jogutódlással vagy jogutód nélkül történő megszűnésig, megszüntetésig. A társaságok működéséhez ugyanakkor a társaság belső ügyei, az ügyvezető tevékenysége és a foglalkoztatottakkal fennálló viszony is nagymértékben hozzátartoznak, melyeknek adott esetben szintén komoly adójogi kapcsolódási pontjai vannak.

Az adóhatóságok előtt valamennyi adónem tekintetében, illetve illeték és vámügyekben folytatott eljárásokban képviseletet látunk el. Természetesen nem minden adóügy kapcsolódik konkrét adónemhez, hanem sokszor egyéb, ezen kívül eső mulasztások miatt kerül szankció alkalmazására a sor, melyekben szintén eljárunk az adózói jogok érvényesülése érdelkében.

Az adóregisztrációs eljárás már az első olyan, a társaság életét és létét befolyásoló eljárás, melynek során adójogi képviseletre lehet szükség. A kimentési kérelmek szakszerű elkészítése, azok megalapozott összeállítása álláspontom szerint komoly jogi feladat, melynek megoldásához nem elegendő formális és általános kérelmet előterjeszteni, hanem adójogi szakértelemmel rendelkező ügyvéd bevonására van szükség.

Tapasztalataim szerint a magánszemélyek és a társaságok életében az egyik legnehezebb időszak az, amikor a NAV vagy más közigazgatási szerv (pl. az önkormányzati adóhatóság) a társasággal szemben ellenőrzést kezdeményez. Ma már biztosan ki merem jelenteni, hogy az adózóknak egyforma komolysággal kell a jogkövetési és az adóellenőrzésekben is részt vennie. A legújabb kúriai ítélkezési gyakorlat szerint már a jogkövetési ellenőrzés során tett megállapítások is olyan bizonyító erővel rendelkezhetnek, melyek egy későbbi adóhatósági kapcsolódó ellenőrzés során már nem vitathatók, annak ellenére, hogy az előbbiben az adózó esetleg részt sem vett, illetve ott a jogorvoslati jog nem teljeskörűen volt biztosítva számára. Mindezek miatt javaslom, hogy már a jogkövetési ellenőrzések megkezdésétől vonjanak be megfelelő adójogi szakértelemmel rendelkező adójogász ügyvédet a jogok és érdekek megfelelő érvényesítése érdekében és azért, hogy a NAV vagy önkormányzati adóhatóság által megállapított tényállás a valóságnak megfeleljen és az adózó javára szolgáló tények és körülmények feltárásra kerüljenek.

Ügyvédi irodám, mint adójogi specialista, az adóhatóságok által folyatott ellenőrzésekben aktívan vesz részt, melynek kezdetén az ellenőrzés alá vont adóalany által folytatott tevékenységet és alkalmazott elszámolásokat, a rendelkezésre álló dokumentumokat részletesen áttanulmányozza. A siker érdekében magukat az adózókat is bevonjuk a bizonyítási eljárásba, hiszen ők tudják a legjobban, hogy kik között, mikor, hol, mi és hogyan történt. Ezáltal az ügyfeleink is jobban rálátnak saját ügyük minden aspektusára és az adóügyüknek nem csak külső elszenvedői, hanem aktív és értő részesei is lesznek.

Adójog

Ugyancsak komoly kihívást jelenthet az adóhatóságok bírságolási gyakorlata, melynek során szintén csak megfelelő adójogi szakértelemmel előterjesztett, indokolt és bizonyított jogorvoslati kérelmek vezethetnek kedvezőbb elbíráláshoz. Irodám természetesen ezekben az ügyekben is minden lehetséges szempontot igyekszik feltárni és az adóhatóság vagy a bíróság elé terjeszteni.

Amennyiben a közigazgatási hatósági ügyszakban – tehát az adóhatóság előtt folytatott eljárásban – jogerősen elmarasztalják ügyfeleinket, a bírósági jogérvényesítésben is – a korábbi ellenőrzés során már kialakított adójogi munkára építve – képviseljük klienseink jogait és törvényes érdekeit, szerencsére az elmúlt évtizedben sok sikerrel.

Az elmúlt évek gazdasági nehézségei komoly kihívások elé állították a vállalkozásokat, melynek adójogi következményeként számos cég kényszertörlési eljárás alá került. Tapasztalataim szerint a cégek tulajdonosai és vezetői valójában nincsenek teljesen tisztában azokkal a későbbi adójogi jogkövetkezményekkel, melyek a kényszertörlési eljárásokkal együtt járhatnak. Az egyik ilyen adójogi jogkövetkezményként a NAV – a kényszertörléssel egyidejűleg vagy azt követően – a kényszertörölt cég nevében eljáró személlyel szemben eljárást indíthat, melynek során azt vizsgálja, hogy az érintett személy a cég működése alatt kezelt pénzzel elszámolt-e a társasággal szemben. Ezen adóhatósági eljárásokban is ajánljuk, hogy adójogász ügyvéd tanácsait vagy közreműködését vegyék igénybe, hiszen a bizonyítási eljárásban való részvétel komoly és összetett szakértelmet kíván meg. A kényszertörlési eljárások elkerülése fontos, hiszen az így megszüntetett vállalkozások vezető tisztségviselői és/vagy tulajdonosai egy későbbi céges részvételből az adóregisztrációs eljárás eredményeképp kizárhatók lesznek.

Napjainkban az eljárások egyszerűsítésével lehetővé vált a köztartozásmentes és nem fizetésképtelen cégek egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetése. Ez azt jelenti, hogy a társaság a végelszámolási eljárást – illeték és közzétételi költségmentesség nélkül – a NAV-on keresztül kezdeményezi, a társasági jogi dokumentumokat pedig elektronikusan a cég vezető tisztségviselőjének – aki egyben a végelszámoló is – kell az ügyfélkapuján keresztül benyújtania, így akár ügyvédi közreműködés nélkül is megszüntethető a cég. A tapasztalom ugyanakkor az, hogy a könyvelők a cég részéről elkészítendő és benyújtandó dokumentumok alaki, tartalmi követelményeiben sokszor nem tudnak segíteni, és azok benyújtásának időpontjával és módjával kapcsolatban sem tudnak tanácsot adni. Amennyiben az egyszerűsített végelszámolás a törvényben meghatározott határidőn belül nem fejeződik be, sajnos a cégbíróság a végelszámolást megszünteti és a cég működését helyreállítja. Ez számos komplikált helyzethez vezethet, különösen akkor, ha már félig teljesített végelszámolásról van szó. Irodánk az egyszerűsített végelszámolás kezdetétől – a cég könyvelőjével együttműködésben – segít abban, hogy a társaság az egyszerűsített végelszámolással gördülékenyen és komplikációmentesen megszüntethető legyen. Az iratmintatárunkban az egyszerűsített végelszámoláshoz szükséges dokumentumokat is megtalálja.

9542e087 Eee5 4bac B8fc 7c77cb2232d5

Munkánk során elkerülhetetlen, hogy az ügyfelek könyvelőivel aktív és kölcsönös együttműködésen alapuló kapcsolatot alakítsunk ki, mely tapasztalataink szerint a siker egyik záloga. Természetesen a különböző jogi megoldások számviteli és adójogi összhangjának megteremtésében szükség esetén könyvvizsgáló partnerünk is aktív szerepet vállal.

Az adójogi képviselet ellátása során számos ügyben segítették munkánkat független igazságügyi adó- és könyvszakértők, igazságügyi jövedéki szakértők is, akiket szükség esetén magánszakértőként vontunk be.

Az adójog területére is jellemző, hogy egyes adójogi kérdések sokszor összetett értelmezési feladatot jelentenek a jogalkalmazó számára. Ebből következően az adóhatósági, a nemzeti bírósági és az Európai Bírósági joggyakorlat ismerete és annak naprakész követése ma már ezen a területen nélkülözhetetlen követelmény. Elmondhatom, hogy irodám az adójogi joggyakorlatot aktívan követi, munkánk során a kialakult hazai és külföldi értelmezési gyakorlatra kiemelt figyelmet fordítunk.

A gazdasági társaságok és egyéb szervezetek számára a kiszámítható működés alapja, hogy szerződéseik ne csak a polgári jog szabályaival, de a hatályos adójogi rendelkezésekkel is összhangban legyenek.

Magam szakmai konferenciák rendszeres résztvevője és előadója is vagyok, szakmai lapokban rendszeresen publikálok, az adójogi joggyakorlat alakításában aktívan részt vállalok és az adóhatósági ellenőrzéstől a Kúriai felülvizsgálatig már több évtizede sikerrel képviselem ügyfeleinket.