Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

  1. Általános rendelkezések

1.1. Az adojogasz-ugyved.hu oldalon forgalmazott szolgáltatások és termékek ismertetése, tájékoztatója

A dr. Szőke Ágnes Ügyvédi Iroda webáruházában a mindennapi életben gyakran előforduló, ügyvédi közreműködést nem igénylő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő, naprakész szerződésmintákat és iratmintákat vásárolhat elektronikus formában.

1.2. A Szolgáltató

Az adojogasz-ugyved.hu online áruházat a dr. Szőke Ágnes Ügyvédi Iroda üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).

A Szolgáltató cégneve: dr. Szőke Ágnes Ügyvédi Iroda

A Szolgáltató székhelye: 1053 Budapest, Ferenczy István utca 16. földszint 1.

Nyilvántartó szervezet: Budapesti Ügyvédi Kamara

Adószám:  18128905-2-41

Pénzforgalmi számlaszám: ERSTE Bank 11600006-00000000-26414355

1.3. Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés, vagy a Felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás annak az adojogasz-ugyved.hu domain név alatt működő honlapon (a továbbiakban: Honlap) történő közzétételével lép hatályba és hatályba lépését követően mind a Szolgáltatóra, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erővel bír. A Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.

 A szolgáltatás igénybevétele

2.1. Regisztráció

2.1.1 A Szolgáltató a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételét és/vagy egyes termékek megvásárlását regisztrációhoz kötheti. Ebben az esetben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez köteles a Szolgáltató által a Honlapon erre rendszeresített űrlapot az ott meghatározottak szerint adatokkal megfelelően kitölteni, és a kitöltött adatlapot a Szolgáltatónak elküldeni. Amennyiben a Felhasználó a regisztrációs űrlapot megfelelően kitöltötte, és a szükséges adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta, a Szolgáltató a regisztráció iránti kérelem Szolgáltató által történő tudomásul vételéről a Felhasználó által megadott elektronikus postafiókra küldött elektronikus levélben értesíti a Felhasználót, aki a regisztrációt a Szolgáltató által küldött levélben található automatikusan generált és a Szolgáltató által automatikusan küldött webhely hivatkozásra történő kattintással, vagy más erre alkalmas módon köteles megerősíteni. A Felhasználó a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat és/vagy termékek megvásárlását a regisztráció megerősítését követően veheti igénybe vagy vásárolhatja meg.

2.1.2. A Szolgáltató által a Honlapon nyújtott egyes szolgáltatások – így különösen a Honlapon feltüntetett dokumentumok közötti böngészés, azok rövid ismertetőjének megismerése, a honlapon közzétett nyilvános tartalmak böngészése és letöltése – bárki számára regisztráció nélkül igénybe vehető és ez a tevékenység nem kötelez vásárlásra, sem regisztrálásra.

2.1.3. A Felhasználó, regisztrációja esetén felhasználói nevet és jelszót kap, amelyek azonosítják a Felhasználót, és amelyekkel beléphet a regisztrált felhasználók számára biztosított rendszerbe. A Felhasználó köteles a jelszavát titokban tartani, és megakadályozni, hogy az illetéktelen harmadik személy tudomására jusson, vagy számára hozzáférhetővé váljon. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztrált felhasználó jelszavával történő visszaélésekért, valamint a visszaélésekkel a Felhasználónak vagy más felhasználónak okozott károkért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, ha tudomására jut, hogy jelszava illetéktelen személy számára vált ismertté vagy hozzáférhetővé, vagy ha jelszavával egyébként bármilyen módon visszaélnek.

2.1.4. A Felhasználó felel a regisztráció során adott adatok valóságáért és pontosságáért, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valótlanságából és pontatlanságából eredő károkért a Felhasználó felelős.

2.2. Vásárlás

2.2.1. Az iratminták megvásárlása, illetve a Szolgáltató által szervezett eseményekre való jelentkezés az adojogasz-ugyved.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. A szerződés nyelve a magyar nyelv. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.

2.2.2. A Felhasználó az adojogasz-ugyved.hu honlapján szabadon, bármilyen kötelezettség keletkezése nélkül böngészhet, megismerheti a termékek bemutatására szolgáló leírásokat. A felhasználó ajánlati kötöttség létrejötte nélkül elhelyezheti a „Kosár”-ban a kiválasztott termékeket, azokat abból kiveheti, módosíthatja. A termékek Kosárba történő helyezésével sem a Felhasználónak sem a Szolgáltatónak nem keletkezik ajánlati kötöttsége.

2.2.3. A Felhasználó a termékeket akkor rendeli meg, ha a termékeket a Kosárba helyezi, és a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattint. Abban az esetben, ha ezt követően kitölti a szükséges űrlapot és a „Megrendelés” gombra kattint, a szerződés még nem jön létre, hanem szerződési ajánlat keletkezik. A Felhasználó a megrendelését csak akkor tudja véglegesíteni, ha a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit és az Adatkezelési Szabályzatát elolvasta és az abban foglaltakat elfogadta.

2.2.4. A vételár kiegyenlítése a SimplePay rendszerén keresztül bankkártyával vagy banki átutalással történhet.

2.2.5. A Felhasználó a leadott megrendelést nem vonhatja vissza, és nem módosíthatja.

2.2.6. A termék megrendelését követően a Szolgáltatónak kötelessége a megrendelést 24 órán belül visszaigazolni, valamint nyilatkozni arról, hogy a megrendelést elfogadja-e. A megrendelésben meghatározott termékek megrendeléséről szóló szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató a Felhasználó megrendelését elfogadja és azt visszaigazolja. Ez esetben a Felhasználónak 15 napon belüli fizetési kötelezettsége, a Szolgáltatónak a fizetés beérkezését követően szolgáltatási kötelezettsége keletkezik. Amennyiben a megvásárolni kívánt eseményig kevesebb, mint 15 nap van hátra, akkor az eseményre történő jelentkezés feltétele a határnapot megelőző napig történő banki jóváírás a Szolgáltató bankszámláján.

A visszaigazoló elektronikus üzenet tartalmazza a

  1. rendelés számát
  2. a megrendelt termék tárgyát, mennyiségét, egységárát és végösszegét
  3. a megrendelt termékek vételárának megfizetésére vonatkozó információkat (a fizetés módját), valamint
  4. a megadott adatokat és a számlázási címet   

2.2.7. A Szolgáltató – a Felhasználó által megadott feltételek és adatok jóváhagyásán, továbbá a termékek, illetve a teljes szolgáltatásnak és/vagy egyéb termékeknek az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, díjáról, valamint az összes járulékos költségről történő tájékoztatáson túlmenően – a fizetést követően a visszaigazolásban közli a Felhasználóval:

  1. a megvásárolni kívánt termékek letöltésére és felhasználására vonatkozó lényeges információkat
  2. azt, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet 29.§ i) pontja alapján a Kormányrendelet 20.§ szerinti elállási jog a digitális termék letöltését követően nem illeti meg a Felhasználót
  3. a fogyasztói panaszok érvényesíthetőségének helyét.
  4. a vevőszolgálat elérhetőségeit.

2.2.8. A Felhasználó és a Szolgáltató között az 2.2. pontban meghatározottak szerint létrejött szerződés tartalmát kizárólag a Felhasználó által a megrendelése során megadott és a Szolgáltató által a visszaigazolásban jóváhagyott adatok és feltételek képezik. Ennek alapján a Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelő által kiválasztott digitális iratmintákat a felkínált formátumban hiánytalanul és hibátlan minőségben a Felhasználó számítástechnikai eszközére történő letöltésre hozzáférhetővé tenni, a Felhasználó megrendelő pedig köteles az iratminták vételárának, azaz az iratminták jelen ÁSZF-ben meghatározott letöltése és felhasználása ellenében járó díjnak (a továbbiakban: Vételár) a megfizetésére.

2.3. Teljesítés és fizetés

2.3.1. A termékek megrendelésének visszaigazolása után a Felhasználónak fizetési kötelezettsége keletkezik, amelyet közvetlen bankkártyás fizetéssel, vagy előre utalással történik. Abban az esetben, ha a termék megrendelésénél a Felhasználó az előre utalást választja, a terméket az utalás megérkezését követően, bankkártyás fizetés esetén a fizetést nyomban követő elektronikus üzenetben küldött linkről tudja letölteni. Az utalás megérkezéséről a Szolgáltató köteles a Felhasználót elektronikus úton értesíteni.

2.3.2. Abban az esetben, ha a Felhasználó a vételárat megfizette, a Szolgáltatónak kötelessége, hogy lehetőséget biztosítson arra, hogy a Felhasználó a megvásárolt terméket legfeljebb három alkalommal 31 napon belül letölthesse, azt rögzítse.

2.3.3. Amennyiben a Felhasználó a megrendelt digitális iratminták Vételárát a szerződés létrejöttét követően nyomban, illetve a Szolgáltató által lehetővé tett időn belül az általa választott módon nem fizeti ki, abban az esetben a felek közötti szerződés minden további feltétel és külön jognyilatkozat nélkül megszűnik, illetve hatályát veszti. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a Felhasználót értesíteni a szerződés meghiúsulásáról és arról, hogy amennyiben a szolgáltatást mégis igénybe kívánja venni, úgy újabb megrendelés leadásával újabb szerződést kell létrehozni a Szolgáltatóval.

2.3.4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az eseményekre a jelentkezést a Szolgáltató korlátozott számban, az események díjának kiegyenlítése sorrendjében fogadja el. Az eseményre meghatározott létszám elérését követően a Szolgáltató további jelentkezést nem fogad el.

2.3.5. Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés a 2.3.3. pontban foglaltak szerint szűnik meg, abban az esetben a Felek egymással szemben a létrejött szerződésből, valamint annak meghiúsulásából eredően semmilyen jogcímen semmilyen követelést nem támaszthatnak.

2.4. A Szolgáltató szellemi alkotáshoz fűződő, valamint iparjogvédelmi jogai

2.4.1. Valamennyi, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás keretében – az iratminták megvásárlását követően letöltött tartalmának kivételével – a Honlapon közzétett tartalom, különösen a honlap domain neve, a Szolgáltató logója, a honlapon alkalmazott szerkesztési elv, eljárás, módszer, a honlap külső arculata és megjelenése, a Szolgáltató által alkalmazott mottók, szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósítások, továbbá a Honlapon a Szolgáltató által közzétett valamennyi írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyag, valamint védjegy és más iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotás a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi vagy azok felhasználása kizárólag a Szolgáltató illeti. Az előbbi tartalmak ezért a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben történő használatán – az olvasáson, a képernyőn történő megjelenítésen, a használattal együtt járó és szükséges ideiglenes többszörözésen és a személyes, nem kereskedelmi célú tároláson és papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítésen – túlmenően a Szolgáltató vagy a szellemi tulajdonjog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában, semmilyen mértékben nem használhatók fel.

2.4.2. Az adojogasz-ugyved.hu Iratmintatárában elérhető iratminták ‘Lapozzon bele’ PDF verziója a az adott dokumentum előzetes betekintést nyújtó változata. Ez a verzió kizárólag a dokumentum szerkezetének és néhány alapvető részletének bemutatására szolgál. Kiemeljük, hogy a ‘Lapozzon bele’ verzióban szándékosan kitakart részek a teljes, megvásárolható dokumentum értékes tartalmát képviselik. Ezek a kitakart részek nem távolíthatók el, és a dokumentum ezen formában történő módosítása szigorúan tilos.

A ‘Lapozzon bele’ verzió letöltése és használata nem jogosít fel a teljes dokumentum használatára, és nem helyettesíti a teljes dokumentum megvásárlását. A teljes dokumentum megvásárlása szükséges ahhoz, hogy a felhasználó hozzáférjen annak összes tartalmához és jogi védelméhez. A ‘Lapozzon bele’ verzió bármilyen formában történő módosítása, beleértve a kitakart részek eltávolítását vagy megváltoztatását, szigorúan tilos és jogi következményeket vonhat maga után.

2.4.3. Az adojogasz-ugyved.hu és a gazdasagi-mediator.hu domain név a Szolgáltató javára bejegyzett, de harmadik személy rendelkezési joga alatt álló álló domain név, amelynek alkalmazása, felhasználása Szolgáltatóra történő hivatkozás kivételével csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

2.4.4. Jelen fejezetben foglaltak megsértése polgári és büntetőjogi jogkövetkezményeket von maga után. A honlapon található bejegyzések a szerző és a honlap url-jének feltüntetésével oszthatók meg vagy idézhetők.

A honlap tulajdonosa már most fenntartja a jogát, hogy a jelen pontban foglaltak megsértőjével szemben a kár mértékének bizonyítása nélkül 3.000.000,-Ft kötbért jogosult érvényesíteni.

2.5. Felelősség, szavatosság

2.5.1. A Szolgáltató felelősséget vállal arra, hogy a letöltésre hozzáférhetővé tett termékek formátuma megfelel a szerződésben előírtaknak, a letöltésre hozzáférhetővé tett termékek épek, sértetlenek és a megfelelő szoftverrel megnyithatók.

2.5.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon szoftverek hibájáért, amelyet nem ő bocsátott a Felhasználó rendelkezésére.

2.5.3. A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a nem általa üzemeltetett számítástechnikai és hálózati átviteli eszközök nem megfelelő működéséből eredő károkért, valamint a letölthetővé tett adatállományban ezek által okozott károkért.

2.5.4. Szolgáltató által forgalmazott iratminták a hatályos jogszabályok alapján, ügyvédek által készített tartalommal rendelkeznek, egyszerűbb életviszonyokra készültek és egyszerű, a mindennapos életben előforduló ügyletek esetén alkalmazhatók.

Az iratmintatár okiratai a széles körű életviszonyok mindegyikét nem tudják teljeskörűen lefedni, ezért azok a konkrét ügyekben az ügyvédi tanácsadást nem pótolják, nem helyettesítik. Az általunk készített okiratok nem garantálják az érintett pernyertességét az azok felhasználásával kötött jogügyletekkel kapcsolatban keletkezett jogviták bizonyítása során, ezért azok tartalmával kapcsolatos mindennemű felelősségét cégünk kizárja.

Az okiratok joghatás kiváltására kizárólag akkor alkalmasak, ha azokat az általuk szabályozott életviszonyokra alkalmazzák és azok teljeskörűen lefedik az adott jogügyletet, illetve azok tartalma a felek akaratának megfelel.

2.6. A termékek felhasználási jogai

2.6.1. A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés alapján a Felhasználó jogosult a terméket letölteni, azt a saját adathordozóján rögzíteni, azt időbeli és földrajzi korlátozás nélkül megnyitni, felhasználni. A felhasználó jogosult továbbá saját használat céljából a letöltéskor használt számítástechnikai eszköztől, illetve adathordozótól eltérő eszközre, illetve adathordozóra áttelepíteni és azon tárolni.

2.6.2. A Felhasználó a 7.1. pontban meghatározott jogokat kizárólag saját használat céljából gyakorolhatja, az semmilyen körülmény között nem irányulhat anyagi haszonszerzésre, kereskedelmi célokra. Az egyes iratmintákhoz kapcsolt “lapozzon bele!” korlátozott hozzáférést biztosít az iratminta tartalmához, annak célja, hogy az érdeklődő képet kapjon az iratminta fejezeteiről, tartalmáról, szerkesztési módjáról. A nem hozzáférhető tartalmat felfejteni, azt akár magán, üzleti vagy kereskedelmi célból felhasználni szigorúan tilos.

2.6.3. Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól és felhasználástól, amelyre vonatkozóan jogot a jelen ÁSZF kifejezetten nem biztosít a részére. A jelen rendelkezés megsértése esetén a Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltató minden kárát, amelyet a Felhasználó jogsértése okoz, ideértve a tényleges káron túl az elmaradt hasznot is.

3. Indoklás nélküli elállási jog gyakorlása

A Felhasználó a Kormányrendelet 20.§ szerinti elállási jogot, mivel azt a Kormányrendelet 29.§ i) bekezdése kizárja. A hivatkozott jogszabályrész alapján „A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta”. A letöltés elektronikus történő vásárlás esetén megegyezik a felbontással, így a letöltésre is a hivatkozott jogszabályrészt kell megfelelően alkalmazni.

4. Egyéb rendelkezések

4.1. Az adojogasz-ugyved.hu, gazdasagi-mediator.hu honlap használata során létrejött szerződésekre, valamint a Felek jogaira és kötelezettségeire a magyar jog az irányadó.

4.2. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a honlap, illetve a Szolgáltatás bármely részét előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Ez a rendelkezés nem érinti a webáruházban történő vásárlás során már létrejött szerződések alapján fennálló jogviszonyok tartalmát.

4.3. A Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseivel együtt elfogadja a Szolgáltató adatvédelmi szabályzatát, amely a honlapon bárki számára hozzáférhető és megismerhető.

Budapest, 2023. január 01.

dr. Szőke Ágnes Ügyvédi Iroda